شماره 9 بهار 98 نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

نشریه استراتژی راهبردی جنگل

Forest strategical approchment journal

شماره 9 بهار 98

 

مطالب این شماره عبارتند از

نویسندگان:

زهرا سنایی, عطاالله ابراهیمی

عنوان:

کاربرد علم سنجشازدور در بررسی تغییرات تولید و پوشش گیاهی

چکیده:

ارزیابی و پایش جنگلها و مراتع یکی از موارد مهم و ضروری جهت مدیریت این مناطق بهحساب میآید. امروزه از تصاویر ماهوارهای بهعنوان روشی نسبتاً کمهزینه و سریع جهت مطالعه پوشش گیاهی در مقیاسهای متفاوت استفاده میشود که با بررسی خصوصیات طیفی گیاهان تغییرات آن ارزیابی میگردد. بررسی میدانی و پایش پوشش گیاهی در مقیاسهای بزرگ به دلیل زمانبر بودن و صرف هزینه زیاد عملاً دشوار و یا تا حدودی غیرممکن است. ازاینرو سنجشازدور فنآوری بسیار مفیدی است که با داشتن خصوصیاتی نظیر فراهم ساختن یک دید وسیع و یکپارچه از یک منطقه، قابلیت تکرارپذیری، سهلالوصول بودن اطلاعات و دقت بالای اطلاعات حاصله، صرفهجویی در زمان و هزینهها بر سایر روشها ارجحیت داده میشود. اهداف این پژوهش به کاربرد فن¬آوری سنجش از دور در راستای ارزیابی و اندازه¬گیری تولید و پوشش گیاهی و توسعه پایدار منابع طبیعی میپردازد. با مطالعه و تحقیق و تلفیق نتایج حاصل از نمونه برداری¬ها و اندازه¬گیری¬های میدانی با داده¬های سنجش از دور می¬تواند نقشه¬های با جزییات بالا از پوشش گیاهی در مراتع ارائه دهد که در مدیریت منابع طبیعی و احیا مراتع تخریب یافته بسیار ارزشمند هستند.

کلید واژه:

كلمات كليدي ارزیابی و اندازه¬گیری، تولید و پوشش گیاهی، فن¬آوری سنجش از دور، مراتع.


Authors:

یوسف تقی ملایی

Title:

Trade to medicinal plants contradictory on biodiversity in Zagros rangeland, Iran (Khosrow Shirin village)

Abstract:

Medicinal plants play a central role, not only as traditional medicines used in many cultures, but also as trade commodities which meet the demand of often distant markets. In this paper, we review global trends in the close relationship between cultivation and wild harvest of MAP species, and then make recommendations on steps that should be taken to achieve a balance between consumption, conservation and cultivation. We absorbed the plan of management of forest and rangeland of khosrow Shirin after 15 years of performance of plan. The plan involve cultivation of medicinal plant and some tress. In this context, cluster level meetings were organized with farmers, traders, herbal healers, public representatives, experts, women self-help groups, and nongovernment organizations and officers from government departments. Wild harvesting of MAP will continue to prevail due to the economic reasons outlined above. Sustainable wild harvest management schemes need to be supported by governments and authorities. Management plans need to be established as a standard prerequisite for any such harvesting in the wild. There is a need to monitor and audit the harvesting process to determine whether it is sustainable. Identifying the conservation benefits and costs of the different production systems for MAP should help guide policies as to whether species’ conservation should take place in nature or the nursery, or both.

Key word:

Cultivation of medicinal plants, Conservation of biodiversity, Trade, Khosrow Shirin village, Agroforestry, Fars, Iran.


نویسندگان:

یوسف تقی ملایی, رحمت‌اله فرهودی, رضا تقی ملایی

عنوان:

ترکیب زنجیره مارکوف با Cellular Automataبه منظور ارائه روشی برای مدل-سازی زمانی-مکانی رشد شهری

چکیده:

امروزه در کشورهای جهان، جمعیت در مناطق شهری به سرعت در حال افزایش است. برای جلوگیری از اثرات سوء اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی باید رشد سریع شهرها به شیوه¬ای مناسب مدیریت و برنامه‌ریزی شود. به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت این پدیده به داده‌های مکانی-زمانی مرتبط با الگو و میزان رشد نیاز است. برای نیل به این مهم می¬توان از ابزارهای مختلفی چون سنجش از دور و اطلاعات مکانی استفاده نمود. در مقاله حاضر از تصاویر ماهواره ASTER، تغییرات پوششی و کاربری زمین مربوط به بخشی از شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته‌است. دوره زمانی بررسی بین 2017- 2001است. سپس در ادامه مقاله از مدل تلفیقی CA-Markovبه منظور پیش¬‌بینی رشد شهری در آینده استفاده خواهد شد.

کلید واژه:

زنجیره مارکوف، سامانه اطلاعات مکانی، سنجش از دور، (CA)Cellular Automata