شماره 8 تابستان 97 نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

نشریه استراتژی راهبردی جنگل

Forest strategical approchment journal

شماره 8 تابستان 97

 

مطالب این شماره عبارتند از

نویسندگان:

الهام بنی هاشمی, مهدی مرادی, الهام بنی هاشمی, پژمان طهماسبی

عنوان:

بررسی فلور، شکل زیستی، کوروتیپ و خاصیت دارویی و صنعتی گونه های گیاهی منطقه تنگ صیاد (استان چهار محال و بختیاری)

چکیده:

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد با مساحت 27000 هکتار یکی از چندین منطقه حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری می¬باشد که در قسمت شمال شرقی این استان واقع شده است. از این منطقه طی سال¬های 1392-1394، 294 گونه گیاهی، 181 جنس و 39 تیره جمع¬آوری و شناسایی گردید. جنس گون با 15 گونه، بیشترین تعداد گونه در جنس را به خود اختصاس داده است. در این مطالعه بیشتر گونه¬ها متعلق به دو لپه¬ای¬ها با 256 گونه و پس از آن تک لپه¬ای¬ها با 38 است. خانواده Astraceae ( 59 گونه)، Fabaceae (33 گونه)، Labiatae ( 28 گونه) و خانواده Poaceae ( 27 گونه) به ترتیب بزرگترین تیره¬های منطقه از نظر فراوانی گونه هستند. گروه¬بندی گونه¬ها بر مبنای طبقه¬بندی زیستی رانکایر نشان داد که همی کریپتوفیت¬ها ( 54/52 درصد)، تروفیت(39/23 درصد)، کامفیت(9/11 درصد) ، ژئوفیت(47/8 درصد) و فانروفیت¬ها 41/4 درصد از گونه¬های منطقه را به خود اختصاص می-دهند. از نظر کوروتیپ، بر اساس روش زهری، بیشترین عناصر رویشی مربوط به ناحیه ایرانی-تورانی است. هم چنین در امر تولید گیاهان دارویی، از مجموع 126 گونه دارویی شناسایی شده خانواده های Astraceae با 25 جنس و Labiatae با 19 جنس بیشترین فراوانی گونه های گیاهی را به خود اختصاص داده اند.

کلید واژه:

پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فلور، گیاهان دارویی، منطقه حفاظت شده تنگ صیاد


نویسندگان:

محسن بهمنی, فاطمه مصطفوی, محسن بهمنی

عنوان:

استفاده از برگ گونه های چوبی نارون چتری و سرو خمره ای در زیست ردیابی فلز کادمیوم

چکیده:

از جمله مسائل مهمي كه امروزه جوامع مختلف با آن روبرومی باشند، مسئله آلودگي محيطزيست می باشد. زیست پالایی گیاهی به عنوان فنی برای جذب و کاهش آلودگی فلزات سنگین در محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی توانایی جذب کادمیوم در برگ گونه¬های درختی سروخمره¬ای(Thujaorientalis) و نارون چتری (Ulmusumbraculifera) مورد استفاده در سطح شهر شهرکرد صورت گرفته است. بدین منظور در مناطق آلوده شهر شامل (خیابان کاشانی و ترمینال مسافربری شهرکرد) ومنطقه ¬شاهد(دانشگاه شهرکرد) در اواخر فصل بهار اقدام به نمونه برداری از برگ-های درختان مذکور گردید و میزان غلظت کادمیوم در برگ با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS انجام و از آزمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار تجمع فلز کادمیوم، در رویشگاه آلوده (خیابان کاشانی) بیشتر از رویشگاه های دیگر بوده، ضمن اینکه بیشترین مقدار تجمع فلز کادمیوم در گونه درختی سرو خمره ای یافت شد.

کلید واژه:

فلزات سنگین؛ کادمیوم؛ سروخمره ای؛ نارون؛ شهرکرد.


نویسندگان:

یوسف تقی ملایی, یوسف تقی ملایی

عنوان:

تکنیک های سگمنت سازی تصاویر متعدد

چکیده:

قطعه بندی تصویر یکی از مهم ترین فرآیندهای پردازش تصویر است. قطعه بندی تصویر روش تقسیم یا تقسیم یک تصویر به بخش است، که قطعه نامیده می شود. این برای برنامه های کاربردی مانند فشرده¬سازی تصویر یا تشخیص چهره اغلب مفید است، زیرا برای این نوع برنامه ها، پردازش کل تصویر ناکارآمد است. بنابراین، قطعه بندی تصویر برای جداسازی قطعات از تصویر برای پردازش بیشتر استفاده می شود. چندین تکنیک قطعه بندی تصویر وجود دارد، که تصویر را به چند بخش بر اساس ویژگی های خاص تصویر مانند مقدار شدت، رنگ، بافت و غیره پیکسل تقسیم می کند. این تکنیک ها بر اساس روش قطعه بندی، طبقه بندی می شوند. در این مقاله، تکنیک های قطعه بندی تصویر بررسی، مورد بحث و در نهایت مقایسه مزایای آنها و معایب ذکر شده است.

کلید واژه:

پردازش تصویر، کشف لبه، روش ناحیه، روش آبریز.