شماره 7 بهار 97 نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

نشریه استراتژی راهبردی جنگل

Forest strategical approchment journal

شماره 7 بهار 97

 

مطالب این شماره عبارتند از

نویسندگان:

شاهو اسحاقی, شاهو اسحاقی،اکرم عباس منش،سمیه منصوری

عنوان:

تأثیر عصاره برخی گیاهان دارویی در کنترل قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری توت‌فرنگی در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:

بیماری کپک خاکستری توت‌فرنگی توسط قارچ Botrytis cinerea (آنامورفBotryotinia fuckeliana ) ایجاد می‏شود که یکی از مخرب‏ترین بیماری‏های توت‌فرنگی است که در کاهش عملکرد توت‌فرنگی در سطح جهان تأثیر بسزایی دارد. استفاده بیش‌ازحد از مواد شیمیایی در کشاورزی جهت کنترل بیماری‏ها، سبب آلودگی محیط‌زیست و مقاومت پاتوژن‏ها به این مواد می‏شود، بنابراین، پیدا کردن روش‌های جایگزین برای مدیریت بیماری امری ضروری به نظر می‏رسد. به‌منظور بررسی عصاره چهار گیاه دارویی نیم (چریش)، مرزنجوش، به‌لیمو، صبر زرد بر کنترل رشد قارچ کپک خاکستری توت‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط in-vitro انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین عصاره گیاهان مختلف و زمان‏های مختلف ارزیابی اختلاف معنی‏داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین با افزایش سطح غلظت قدرت مهارکنندگی رشد قارچ افزایش‌یافته به‌طوری‌که عصاره گیاه چریش بهترین تأثیر در رشد قطر هاله قارچ را نشان داد.

کلید واژه:

بیماری کپک خاکستری؛ توت‌فرنگی؛ عصاره؛ گیاهان دارویی؛ بوتریتیس سینرا


نویسندگان:

ناهید جعفریان, جوادمیرزایی, مصطفی مرادی, مهدی حیدری

عنوان:

قارچ های میکوریزی همزیست با گونه کیکم(Acer monspessulanum subsp. cinerascens)

چکیده:

قارچ های میکوریز آربوسکولار از جمله میکروارگانیسم های خاک هستند که در بین جمعیت های میکروبی خاک نقش مهمی دارند. زیرا در داخل ریشه گیاهان میزبان رابطه همزیستی ایجاد می نمایند. این قارچ ها دارای اهمیت ویژه ای در چرخه مواد غذایی و انرژی هستند، اثرات مهمی روی پویایی مواد آلی و روند تجزیه در خاک دارند و می توانند رشد و فیزیولوژی بسیاری از گیاهان را تحت تأثیر قراردهند. این پژوهش به منظور شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گونۀ کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در منطقه حفاظت شده ارغوان استان ایلام انجام گرفت. به این منظور، نمونه برداری از خاک و ریزوسفر گونۀ کیکم در فصل تابستان از عمق 30-0 سانتیمتری انجام گرفت. نمونه های خاک پس از انتقال به آزمایشگاه مورد آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قرار گرفتند و استخراج اسپور قارچ ها با استفاده از الک مرطوب و سانتریفیوژ انجام شد. سپس قارچ ها بر اساس ویژگی های مرفولوژیک شناسایی شدند. به منظور تعیین درصد کلنیزاسیون ریشه، قطعاتی ار ریشه با استفاده از آنیلین بلو یک درصد رنگ آمیزی شدند. براساس نتایج 24 گونه قارچ همزیست با درخت کیکم متعلق به هفت جنس شناسایی شد. جنس Funneliformis و Glomus به ترتیب با 28/35 و 27/78 درصد بیشتزین فراوانی را در منطقه مورد مطالعه داشتند. قارچ Rhizophogus intraradices با 10/23 درصد بیشترین فراوانی را داشت. میانگین درصد کلنیزاسیون ریشه 71/49 درصد و میانگین تراکم جمعیت اسپور نیز در هر 7 گرم خاک 85 عدد بود.

کلید واژه:

همزیستی، کیکم، میکوریز آربسکولار، تراکم اسپور


نویسندگان:

یوسف تقی ملایی, یوسف تقی ملایی

عنوان:

سیاست های امنیت آب بین ایران و افغانستان در تالاب هیرمند

چکیده:

افزایش توسعه و مصرف آب در بالادست رودخانه توسط افغانستان اثرات منفی برروی عرضه آب برای ایران داشته است. این امر موجب ایجاد تنش های بین دو کشور می شود. ایران ساخت سد در حوضه آبریز را تهدیدی برای امنیت آب منطقه می داند. هیچ توافقی بین ایران و افغانستان برروی مدیریت از منابع آبی مشترک در حوضه هیرمند و رودخانه هری رود وجود ندارد. این مسئله همچنان بدون راه حلی بصورت مبهم بین دو کشور باقی مانده است. علاوه بر این تنش های سیاسی، تغییر اقلیم با تغییر الگوی جریان آب و دسترسی به آب در حوضه مشترک موجب شده است که بعضی کشاورزان ادعا کنند که ناکافی بودن آب موجب گرایش آنان به کشت خشخاش و محصولات دیگر شده است. افزایش سختی های بشری بر روی تالاب سیستان موجب مهاجرت از این منطقه شده است و می تواند منجر به بحران زیست محیطی گردد. استراتژی پیشنهادی در این زمینه ایجاد داده های پایه ای دوره های آبی، ظرفیت سازی در مدیریت و افزایش بازدهی سیستم های آبیاری، ایجاد شبکه پشتیبانی بین المللی برای مذاکرات و ایجاد کمیسیون آب مرزی بین دو کشور می باشد.

کلید واژه:

مناقشات آبی، آبهای مرزی، افغانستان، حوضه هیلمند و ایران.