شماره چهارم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره چهارم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل

The Forest Strategical Approchment Journal

سال 1، شماره4، زمستان1395

 

مطالب این شماره عبارتند از

بررسی وضعیت جنگل‌ها در سطح کشورهای خاورمیانه

 

یوسف تقی ملایی1 *

  • دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

E-Mail: a_amoli646@yahoo.com

جنگلها و مراتع خاورميانه در سطوح خشك و نيمهخشك جهان قرار دارد. مديريت اين جنگلها در اين نواحي با سيستمهاي جنگل-كشاورزي يا جنگل –مرتع ممكن است تا خدمات و احتياجات جهت رضايت دامداران و جوامع محلي نيز فراهم گردد و اقتصاد روستا و زيرساختار روستاها نيز فراهم گردد. خشكي ناحيه خاورميانه و ‌سطح پوشش جنگل كم و مراتعي با پوشش گياهي پايين، دست به دست هم داده و منجر به افزايش سرعت جنگل زدايي و چراي بي رويه در بيشتر كشورهاي اين منطقه گرديده است. كه اين تخريب منجر به فرسايش خاك، ‌از دست رفتن خاك حاصلخيز فوقاني، ‌بيابان زايي و كاهش ذخيره كربن و در كل، منجر به افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش فقر در نواحي روستايي و مهاجرت به شهرها میگردد. هدف از اين گزارش ارائه يك ديد كلي از وضعيت و پتانسيل واقعي جنگلها و مراتع همينطور اثرات اقتصادي و اجتماعي ملل بر اين عرصه ها دارد.

کلمات کلیدی: خاورمیانه، جنگلها، مدیریت جنگل، اثرات اقتصادی اجتماعی جنگلها، ایران

 

 

 

بررسي تأثير گچ بر کلاس بافت خاكهاي گچی با استفاده از دو روش آبشویی و هس

 

 

بهناز يوسف­شاهي*1، علي­اشرف اميري­نژاد2، علی‌اكبر اصيليان­مهابادی3، نسیم قلاوند1

1- دانشجوي كارشناسي ارشد بيولوژي خاك دا­نشگاه ايلام

  2- استادیار گروه علوم و مهندسی خاك  دانشگاه رازی

  3- کارشناس شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

Email:behnazyousefshahi@Gmail.com

 

   چکیده

از آنجايي كه گچ بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاكها تأثير ميگذارد، بنابراين بررسي وجود گچ بر ویژگی-های خاك از جمله بافت حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، مقایسه تعيين بافت خاک با روشهای لمسي (صحرايي)، آبشویی، هیدرومتری و هس، در خاکهای گچی اراضی دشت خداآفرين واقع در استان اردبيل با مساحت تقریبی 21000 هكتار بوده است. به این منظور نمونهبرداری خاک از 20 خاکرخ در سه تکرار انجام و با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. نتایج تحقيق نشان داد که اگرچه هر دو روش تعيين بافت (آبشویی و هس)، كلاس بافتي مشابه داشته اند، اما در روش لمسي وجود بلورهاي درشت گچ (در اندازههاي شن) ممکن است باعث تخمين بافت درشتتر شود. همینطور، در روش هيدرومتري، فلوكوله شدن ذرات ريز خاك منجر به ايجاد خطا در اندازهگيري بافت شد. در اندازهگيري به روش پيش تيمارBaCl2 موفقيت تخمين صحيح بافت خاك به ميزان گچ و توزيع اندازه ذرات بلورهاي گچ در آن بستگي دارد. در روش آبشويي كامل گچ نیز كلاس بافتي معمولا سنگينتر از دیگر روشها بوده، بطوریکه جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر آبشویی و اثر پوشش ذرات با کلرور باریم بر مقدار ذرات خاک در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بنابراین، حذف گچ در اندازه-گيري دقيق بافت خاك صحيح نميباشد، چون كاني گچ جزء عمدهاي از مواد جامد خاك را تشكيل ميدهد و حذف آن از خاكهای گچی توجیه و اساس علمي نخواهد داشت.

 

کلمات کلیدی: خاكهای گچي؛ آبشویی؛ هس؛ هيدرومتري؛ درصد ذرات خاك.

 

 

 

 

پرندگان نقشی فراتر از زیبایی در طبیعت

 

 

 زیبا فلاحی1 و مریم محمودی2*

  1. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان-دهاقان
  2. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان -دهاقان
  3. E-Mail: adab_111@yahoo.com
  4. E-Mail: M.Mahmoodi75@yahoo.com

 

چکیده

پرندگان یکی از عناصر طبیعت هستند که نقش مهمی در تغییرات اکوسیستم دارند. بسیار دیده شده است؛ بذر و دانه-های چسبیده؛ به بدن پرندگان؛ یا از دهان افتادهی آنها مزرعهای سرسبز و با طراوت ایجاد نموده است. بخشی از اعضای پرندگان نیازهای دارویی و پزشکی بشر را برطرف مینمایند. در این مقاله ضمن معرفی چند پرنده در شعر یکی از شاعران فارسی؛ ویژگیها؛ محیط زیست و نیز؛ تأثیرحضور آنها در زندگی بهتر برای انسان را شرح خواهیم داد. بیشتر توجّه ما به زیباییهای ظاهری پرندگان است. در حالی که پرندگان؛ لانهسازی و مفاهیم ذهنی که ضروری زندگی اجتماعی هست؛ را نیز به انسانها یاد می دهند. نخستین موجود که رؤیای پرواز را در انسان تحقق بخشید؛ " پرنده" بود. و نخستین موجود که شیوهی به خاکسپاری (در مرگ هابیل به دست قابیل) را آموخت نیز"پرنده" بود. کوچ پرندگان، ندای تغییر فصل و آب و هواست. لذا، پرندگان با قرار گرفتن در چرخهی زندگی انسانها؛ نقشی فراتر از زیبایی را در طبیعت؛ از خود به یادگار میگذارند. این نوشتار بیش از 7 پرنده را با استشهاد به شعر فارسی و پژوهش در آثار بزرگان به شیوهی کتابخانهای، بررسی نموده است. و میتواند به عنوان توصیفی شاعرانه از رفتار پرندگان در زمینهی کشاورزی مورد توجه دانش پژوهان قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: طبیعت؛ پرندگان؛ زیبایی؛ محیط زیست

 

 

 

7

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L