شماره سوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره سوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل

The Forest Strategical Approchment Journal

سال 1، شماره3، پاییز 1395

 

مطالب این شماره عبارتند از

نرخ بهره و اثرگذاری آن بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و جنگلداری

 

یوسف تقی ملایی1 و علی مهدوی*2

  • دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام
  • دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

E-Mail: a_amoli646@yahoo.com

 

 

چکیده

رشد و توسعه ي پايدار مهم ترين هدف اقتصادي هر كشور است و ميزان سرمايه گذاري مهم ترين معيار جهت اندازه گيري آن، است. كشاورزي يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصادي كشور است كه نقشي مهم در تامين امنيت غذايي، رشد اقتصادي ، ايجاد اشتغال و در نهايت توليد ناخالص ملي دارد . پایین بودن سرمایه گذاری در این بخش را می توان ناشی از عوامل متعددی نظیر ضعف قدرت سیاسی و اقتصادی کارگزاران این بخش، دیربازده بودن طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی ، ریسک بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تا حدودی جهت گیری سیاستهای حمایتی به نفع مصرف کنندگان شهری دانست. در این مطالعه به بررسی کاهش و افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازیم. کاهش نرخ بهره منجر به رشد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری خواهد شد. بخش کشاورزی و منابع طبیعی همیشه در ایران با کمبود سرمایه مواجه بوده است. متوسط سرمایه گذاری سالانه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در طول برنامه های توسعه کشور شامل سه برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب  و اثرگذاری جنگ تحمیلی، از 5درصد بالاتر نرفته است و حتی در دوره ای به 81/1درصد کاهش یافته است.

کلمات کلیدی: نرخ بهره، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و جنگلداری

 

 

 

بررسی رابطه استقرار زادآوری بلوط ایرانی با عوامل فیزیوگرافی و خصوصیات خاک در جنگلهای  زاگرس (مطالعه موردی: کوه رنو ایلام)

 

فرزانه میرناصری 1*، علی رستمی2 ،  مصطفی نادری3

1-  دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

2- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

3- دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

Email: F.mirnaseri69@gmail.com*

 

   چکیده

بلوط از مهمترین گونه­های درختی در جنگل­های زاگرس بوده که زادآوری طبیعی آن به ویژه در سال­های اخیر دچار اختلال شده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه استقرار زادآوری بلوط ایرانی با عوامل محیطی (فیزیوگرافی و خصوصیات خاك) در منطقه­اي به مساحت 510 هکتار در کوه رنو در استان ایلام بود. براي این منظور از روش نمونه برداري کاملا تصادفی استفاده شد .بدین صورت که، پس از تعیین محل زادآوری­ها در راستای عوامل مختلف فیزیوگرافی 80 قطعه نمونه به ابعاد 10×10 متر مربع پیاده شد. در داخل هر پلات تمامی زادآوری­های شاخه­زاد و دانه­زاد بلوط ایرانی و همچنین عوامل فیزیوگرافیک و خاك برداشت شد. نتایج نشان داد که از نظر زادآوري دانه­زاد و شاخه­زاد بلوط بین جهت­هاي جغرافیایی و طبقات ارتفاع از سطح دریا اختلاف معنی­داري وجود دارد. زادآوري دانه­زاد بلوط در جهت­هاي شمالی و با افزایش ارتفاع از سطح دریا تراکم بیشتري دارد. علاوه براین زادآوري شاخه­زاد بلوط با عواملی چون کربن آلی، نیتروژن، فسفر و درصد سیلت خاک همبستگی مثبتی را نشان داد. زادآوري بلوط بیشتر در جهت­هاي شمال غربی و ارتفاعات بالا از تراکم بیشتري برخوردار بود، اما زادآوري دانه­زاد با هیچ یک از عوامل خاکی همبستگی معنی­داري را نشان نداد. بیشترین تراکم زادآوری در جهت­های شمال­غربی، ارتفاعات میانی و در شیب­های بالا (شانه­های کناری جاده) مشاهده گردید.

 

کلمات کلیدی: خصوصیات خاک، فیزیوگرافی، زادآوری، بلوط ایرانی، کوه رنو.

 

 

 

بررسی ساختار جنگلهای زاگرس میانی

 

امیر مدبری1*، جواد سوسنی2، کامبیز ابراری واجاری2، شیدا خسروی3 و پیمان فرهادی3

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان(*نویسنده­ی مسئول)
  2. استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
  3. دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

*Email: amir.modaberi.108@gmail.com

 

چکیده

   الگوی مکانی ابزاری مناسب در شناخت و حل مسائل بوم شناختی و ارائه راهکارهای مدیریتی جنگل با توجه به روش­های جنگلداری نزدیک به طبیعت است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی پراکنش مکانی، وضعیت آمیختگی و تنوع گونه­های چوبی جنگلی، درمناطقی از جنگل­های ناحیه زاگرس میانی (زرآبین ایلام، شوراب و قلعه­گل در استان لرستان)در جنوب غربی ایران با استفاده از شاخص­های مبتنی بر نزدیک­ترین همسایه می­باشد. جهت برداشت دقیق داده­های زمینی، از آماربرداری صددرصد استفاده شد. نتایج شاخص کلارک و ایوانز، الگوی کپه­ای را برای مناطق شوراب و قلعه­گل و الگوی یکنواخت را برای منطقه زرآبین نشان دادند. به منظور بررسی نحوه­ی چیدمان گونه­های مختلف در کنار یکدیگر، از شاخص آمیختگی استفاده شد. با توجه به نتایجِ شاخص­های آمیختگی و تنوع­زیستی، الگوی یکنواخت میتواند حاصل تغییر در الگوی کپه­ای، به علت افزایش فاصله بین پایه­ها در اثر افزایش سن و یا تنوع گونه­ای بیشتر باشد. الگوی مکانی درختان یک جنگل بر  موجودی در هکتار توده و رشد درختان تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین در نحوه­ی مدیریت جنگل نقش مهمی دارد.

کلمات کلیدی: الگوی پراکنش مکانی، تنوع چوبی، آمیختگی، بلوط ایرانی، شاخه زاد.

 

 

بررسی مورفولوژیکی گونه‌های وحشی زعفران در جنگل‌ها و مراتع استان ایلام

 

قاسم نجاری1*، فاطمه اعظمی2، یوسف تقی‌ملایی3، سجاد فتاحی4

1*- دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه ایلام

2-دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه ایلام

3- دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشگاه ایلام

4- کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه ایلام

* E-Mail: Najari70@yahoo.com

چکیده

زعفران یکی از اعضای خانواده زنبقیان می باشد در طب سنتی زعفران به عنوان آرام بخش، ضداسپاسم، اشتها آور و مقوی معده استفاده می شود. جهت شناسایی  گونه‌های وحشی جنس زعفران در استان ایلام در پنج شهرستان (ایوان، سیروان، دره‌شهر، صالح آباد و ایلام) بطور تصادفی در هر منطقه نمونه‌های بین سه تا هفت نمونه که جمعاً 22 نمونه برداشت شد و جهت شناسایی آنها از کلید شناسایی Mathew استفاده گردید و براساس نتایج بدست آمده سه گونه‌ی زعفران وحشی جوقاسم، زاگرسی و دوگله شناسایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد گونه‌های زعفران در مناطق مورد مطالعه به ترتیب مربوط به گونه‌ی زعفران زاگرسی و زعفران دوگله بود. همچنین نتایج نشان داد که گونه‌ی زعفران زاگرسی در همه‌ی مناطق مورد مطالعه حضور داشت.

 

کلمات کلیدی: گونه‌های وحشی زعفران، کلید شناسایی، فیزیولوژیک و  استان ایلام

 

 

درختان در شعر فرخی سیستانی

 

زیبا فلاحی*1 و فاطمه سلیمی کوچی2

  • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ( اصفهان –دهاقان )
  • کارشناسی مدیریت  آموزشی

Email:  adab_111@yahoo.com

 

 

چکيده

   درختان مهم ترین موجودات در چرخه­ی حیات زیست هستند. این موجودات بهشتی در شعر و ادبیات فارسی؛ به زیبا سازی محیط جلوه ای دلنشین می بخشند. درختان  نشیمن پرندگان زیبا و آشیان آرامش و آواز اند. ابوالحسن علی بن جولوغ معروف به  فرخی سیستانی شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری؛ از جمله ی سرآمدان سخن است؛ که به طبیعت درختان توجه ای فطری دارد. و از این چشم انداز برای معانی حسی و ساده ی خود بهره برده است. فرخی مردی شادخوار و عشرت دوست بوده؛ و از دامن فقر و گمنامی به ثروت و عزت و شهرت رسیده، چندان که در موکب و مجلس سلطان و بزرگان راه یافته است. گرفتاری و رنج کسب معاش او را نیازرده؛ در بزمهای پرشکوه دولت غزنوی؛ سایه سار درختان را به شادی درک نموده؛ رود نواخته، و پیوسته هم نشین درختان بوده است. مهم ترین صنعت شعری در کارکرد درختان  برای شعر فرخی"تشبیه" است. این مقاله با جستجو در شعر شاعر به 40 نوع درخت که فضا ساز شعر او بوده؛ دست یافته است. در اینجا؛ تنها 15 نوع آن را در بافت شعر نگاشته ایم. مزایای تحقیق دسترسی به سبک زندگی؛ نشستن بر سفره­ی طبیعت؛ و دستاورد آن؛ ثبت انواع درختان (جنگل ارگانیک) در شعر قرن چهارم و پنجم است.

 

واژگان كليدي

 درختان، فرخی سیستانی، شعرو شادخواری؛ واقعیت نگاری

 

 

 

6

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L