شماره دوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

شماره دوم نشریه استراتژی راهبردی جنگل منتشر شد

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل

The Forest Strategical Approchment Journal

سال 1، شماره2، تابستان 1395

 

مطالب این شماره عبارتند از

 

مدیریت جامع حوضه آبریز دجله و فرات در جهت مهار بیابان زایی و پدیده ریزگردها (سیاست­ها، چشم انداز و پیش بینی)

 

یوسف تقی ملایی1

  1. دانشجوی دکتری علوم جنگل.دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.دانشگاه ایلام
  2. mail: taghimollaei@yahoo.com

 

خلاصه

عراق یکی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست (ناحیه MENA). این کشور با مشکل کم آبی جدی در حال حاضر مواجه شده است. این مشکل انتظار می رود وخیم تر شود در آینده زمانی که عرضه آب که اکنون در سال 2015میلادی به میزان 43میلیارد مترمکعب است در سال 2025میلادی به میزان 17میلیارد مترمکعب برسد در حالی که تقاضا با روند کنونی  که 8/66میلیارد مترمکعب است و به 77میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این ارزیابی شده است که رودخانه دجله و فرات ورودی آب آن با مرور زمان همچنان کاهش می یابد و تا سال 2040میلادی بطور کامل خشک خواهد شد. اندازه گیری های دقیق، محتاطانه و سریع مورد نیاز است تا بر این مشکلات غلبه کنیم. دولت بایستی این اندازه گیری­ها را داشته باشد تا بتواند یک دید مدیریتی استراتژیک به منابع آبی داشته باشد شامل همکاریهای منطقه ای، تحقیق و توسعه، بهبود کشاورزی و سیستم تخلیه فاضلاب همینطور اجرای برنامه آگاهی عمومی. این اندازه گیری ها برای بررسی و جهت دهی موضوعات ضروری است این موضوعات شامل: دید مدیریتی استراتژیک، همکاری­ها و هماهنگی­های منطقه ای، آبیاری و کشاورزی، عرضه آب و تخلیه فاضلاب و تحقیق و توسعه می باشد. در طول 10 سال گذشته گرد و خاک وارد شده به ایران از همسایه­های غربی، شامل کشورهای عراق، سوریه، اردن، عربستان و خود کشور ایران نشأت گرفته است.

واژگان کلیدی: مدیریت آب، عراق، منابع آب عراق و ریزگردها.

 

ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ریسک آﺗﺶﺳﻮزي ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه ﻣﻮردي: ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي شهرستان ایلام)

 

علی اکبر جعفرزاده*1، رضا احمدی2، حجت­اله فتحی3، مصطفی نادری4

  • دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه ایلام
  • دانش آموخته دکتری جنگلداری، واحد علوم تحقیقات تهران
  • دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، واحد علوم تحقیقات تهران
  • دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه ایلام

Email: (Jafarzadeh82@yahoo.com)

 

 

چکيده

آتش­سوزی در جنگل و کاهش سطح جنگل­ها به عنوان یک بحران در سال‌های اخیر یکی از چالش­های مهم می‌باشد، و از اینرو ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶﺳﻮزي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزي در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي زاﮔﺮسی واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ایلام (با توجه به اهمیت این جنگلها از نظر دارا بودن کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر با استفاده روش مدلسازی رگرسیون لجستیک و فنآوری سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که وقوع آتش سوزی جنگل در منطقه با هفت متغیر فاصله از مراکز جمعیتی، تراکم جمعیتی، فاصله از راه­ها، درصد شیب، خشکیدگی درختان بلوط، متوسط حداکثر دما و کاربری زمین ارتباط دارد. با توجه به معادله بدست آمده از خروجی رگرسیون لجستیک و  نقشه احتمال وقوع و ریسک آتش­سوزی جنگلهای شهرستان ایلام، در ﻣﺠﻤﻮع باید گفت که منطقه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي ﺑﺮاي وقوع آﺗﺶﺳﻮزي در مناطق جنگلی دارد، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در این ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺪود 45 درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺧﻄﺮ متوسط تا بسیار زﻳﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ­اند و ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزي، ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ، حیات وحش، و حتی رفاه و تفرج مردم منطقه که وابستگی شدیدی به این جنگلها دارند را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

واژگان كليدي

آتش­سوزی جنگل.، مدلسازی.، رگرسیون لجستیک.، سیستم اطلاعات جغرافیایی.، شهرستان ایلام

 

بررسی تأثیر مدیریت برروی مؤلفه‌های تنوع در مقیاس‌های مختلف در منطقه جنگلی دالاب

 

فاطمه اعظمی1 ، مهدی حیدری1 * ، مرزبان فرامرزی2 و مصطفی نادری1

  • ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه علوم جنگل
  • ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه مرتع و آبخیزداری

 

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت بر روی مؤلفه‌های تنوع گونه‌ای  گیاهی (آلفا، بتا و گاما) در منطقه جنگلی دالاب در غرب ایران است. بدین منظور دو منطقه مدیریت شده و مدیریت نشده در منطقه جنگلی دالاب انتخاب گردید. چهار مرکز برداشت به صورت تصادفی در مناطق حفاظتی و غیر حفاظتی تعیین شد. چهار قطعه نمونه اصلی (1000 متر مربعی) به صورت خوشه­ای در اطراف هر مرکز تعیین و همه گونه­های درختی و درختچه­ای آن ثبت شد. دو میکروپلات (یک متر مربعی) به صورت تصادفی در هر قطعه نمونه اصلی برای برداشت گونه­های علفی مشخص شد. نتایج نشان داد که بین مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده از نظر همه مؤلفه­های تنوع گونه ای (آلفا، بتا، گاما) اختلاف معنی‌داری وجود دارد و مقدار این مؤلفه‌ها در منطقه حفاظت شده بیشتر از منطقه‌ی حفاظت نشده است.

واژه‌های کلیدی: مدیریت، مؤلفه‌های تنوع گونه‌ای، جنگل، ایلام.

 

The Rediscovery of Nature

(Religion and the Environmental Crisis)

 

Saeed Dehghani

Student of Philosophy in Ph.D in Ilam University

E-Mail: dehgani.saeed@yahoo.com

 

Abstract

After several centuries of an ever-increasing eclipse of the religious significance of nature in the West and neglect of the order of nature by mainstream Christian religious thought , many Christian theologians have in the past two or three decades become interested once again in nature. It has taken the disastrous consequences of the environmental crisis and the threat to the very fabric of life to arouse religious thought in the West to the religious significance of the order of nature and the need to revive a theology concerned with Creation as well as redemption. Diverse paths have been chosen to face this challenge, some seeking to go back to the traditional roots of Christianity, others to turn East to Indian and Far Eastern religions, and yet others to search for the wisdom of the Native Shamanic religions, especially those of the Americas. And there are many who have sought to transform Christianity itself, including some of its most cherished doctrines and symbols in order to create a new religious attitude more conducive to the needs of the environment. Judaism in the West has also responded to the challenge of the environmental crisis mostly in a fashion parallel with that of Christianity, although it has not been willing to sacrifice much of its doctrines and sacred history.

Keywords: Nature, Religion, Christian, Judaism, non-western religions and the Environmental Crisis.

 

 

4

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L