شیوه ارسال مقاله

شیوه ارسال مقاله

پژوهشگران محترم  لطفا پس از تدوین مقاله طبق فرمت ذیل اقدام به ارسال مقاله نمائید. 

تذکر: به مقالاتی که طبق فرمت نشریه نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L