فصلنامه" استراتژی راهبردی جنگل "  در محور اصلی "جنگل" و علوم مربوطه به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران با رویکرد علمی ترویجی می پردازد. حفاظت از عرصه های گسترده جنگل های کشور، حفظ آب و خاک و منابع طبیعی و محیط زیست از ماموریت های اصلی این نشریه می باشد. با توجه به موضوعات فوق و نیز به دلیل وسعت معانی، این نشریه طیف گسترده ای از مفاهیم، محورها و رویکردها را در برمی گیرد. مقالات ارسالی بایستی در حوضه طبیعت باشد. نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کمی و کیفی استقبال می نماید.

نمونه محورها:

 • علوم جنگل
 • بشریت و جنگل
 • پوشش گیاهی
 • فلسفه جنگل و مبانی نظری پدیده جنگل
 • اقتصاد جنگل
 • تاثیر عامل انسانی بر جنگل و جنگل بر انسان
 • تعامل محیط زیست با افزایش جمعیت و نفوس
 • بحران آب
 • تغییر اقلیم
 • آینده کره زمین و جنگل
 • راهکارهای کشورهای جهان نسبت به مخاطرات جنگل
 • دیدگاه ها و کمک های سازمانهای بین المللی در بخش جنگل
 • ارتباط اکوسیستم جنگل با محیط پیرامونی